تدریس خصوصی ادبیات فارسی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش زبان و ادب فارسی، حافظ‌خوانی، آشنایی با ادبیات داستانی فارسی و…آموزگار: یاسر فراشاهی نژاد، پژوهشگر پسادکتری ادبیات فارسی، نویسنده و مترجم.

تدریس خصوصی ادبیات فارسی از مبتدی تا پیشرفته
Scroll to top