تدريس سفالگري با چرخ و دست سازه با گل

اولين كارگاه سفالگري با مديريت ايراني در ريچموندهيل* كار با چرخ سفالگري*كار با دست( دست سازه با گل)* نقاشي روي سفال

تدريس سفالگري با چرخ و دست سازه با گل
Scroll to top