تدریس ساز نی

آموزش ساز نی، برای دوره مبتدی، متوسط و پیشرفته.مبحث صداسازی،قطعه نوازی و آموزش ردیف موسیقی ایران

تدریس ساز نی
Scroll to top