دوره های ۶۰ روزه برخیز

دوره های آنلاین ۸ هفته ای با عنوان « ۶۰ روزه برخیز» کارگاهی علمی عملی است که به شما فرصت تعمق و بیداری در روابط حرفه ای و شغلی و حتی شخصی میدهد.

دوره های ۶۰ روزه برخیز
Scroll to top