اجرای جاودانه های موسیقی ایران با صدای مجید جوادی

اجرای برنامه موسیقی ایران در ایونتهای شما در کانادا و آمریکا توسط مجید جوادی با بیش از سیصد اجرای موفق از سال ۲۰۱۳ تاکنون .

اجرای جاودانه های موسیقی ایران با صدای مجید جوادی
Scroll to top