مربي يوگا، پيلاتس و مديتيشن

اموزش يوگا به سبك هاتا، اينگر، ونياسا تراپي، آموزش پيلاتس، داراي ١٥ سال سابقه تدريس و مدارك بين المللي، به صورت خصوصي در مكان شما يا بنده

مربي يوگا، پيلاتس و مديتيشن
Scroll to top