كلاسهاى آموزش بسكتبال از مقطع پايه تا پيشرفته

آموزش بسكتبال براى جوانان و نوجوانان از سن ٧ سال تا ١٦ سال توسط مربيان رسمى فدراسيون بسكتبال كانادا، آمريكا، ايران و فيبا.

كلاسهاى آموزش بسكتبال از مقطع پايه تا پيشرفته
Scroll to top