آموزش پیلاتس به صورت خصوصی با دستگاه

الهام مربی ارشد پیلاتس (STOTT Pilates) از سال 2014. برنامه تمامی جلسات براساس نیاز بدن و هدف شما می باشد. به همراه Free Posture Analysis

آموزش پیلاتس به صورت خصوصی با دستگاه
Scroll to top